Trustpilot 4.7 av 5 i betyg

Fri frakt över 500 kr

Fria byten

13% i rabatt på alla ord. priser

WELCOME13

Personuppgiftspolicy

1. Personuppgifter

Ongoal värnar om konsumentens ("Kunden") personliga integritet och strävar efter att alltid skydda Kundens personuppgifter på bästa sätt. Det är Ongoals målsättning och ansvar att följa alla, vid var tid, gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker Kunden till behandling av Kundens personuppgifter i enlighet med angivna föreskrifter.

Den nya dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Således har Kunden rätt att veta vad Ongoal gör med personuppgifterna, för vilka ändamål Ongoal behandlar uppgifterna, hur länge uppgifterna sparas och vilka som tar del av uppgifterna.

Om Kunden är missnöjd med Ongoals behandling av Kundens personuppgifter kan Kunden närhelst vända sig till Ongoals kundtjänst enligt nedan eller Datainspektionen/Integritetmyndigheten.

 

Ongoal Sweden AB (559111–1975)

Lydingevägen 1

265 75 Hyllinge

kundservice@ongoal.se

 

2. Vilka personuppgifter behandlas?

Ongoal kommer att behandla de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med att Kunden blir Kund hos Ongoal, kommunicerar med Ongoal eller som Ongoal har samlat in från andra källor/samarbetspartners/sociala medier eller från webbplatsen www.ongoal.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) genom cookies i syfte att administrera Kundens köp och fullfölja Ongoals åtaganden gentemot Kunden. De personuppgifter som Ongoal behandlar är Kundens personnummer, namn, kön, e-postadress och e-postmeddelanden, köp-, betal- och orderhistorik, samtrafik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress samt telefonnummer.

3. Hur används personuppgifterna?

För att Ongoal ska få behandla Kundens personuppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på legal grund. Det innebär antingen att behandlingen måste vara nödvändig för att Ongoal ska kunna fullgöra avtal med Kunden (Ongoal behandlar data för att kunna hantera betalningar, klagomål, reklamationer samt för skydda Kunden mot obehörigt intrång och virus), för att Ongoal ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet (Ongoal behandlar data för att fullgöra Ongoals lagliga skyldigheter exempelvis för att efterkomma förelägganden från domstolar) att Kunden har samtyckt till behandlingen/har ett berättigat intresse (Ongoal behandlar data för att kommunicera med Kunden avseende de varor och tjänster som tillhandahålls, vilket kräver samtycke från Kunden) eller efter en intresseavvägning (Ongoal behandlar data för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och statistikändamål förutsatt att Kunden inte har invänt mot detta, vilket Kunden när som helst kan göra genom att kontakta Ongoals kundtjänst).

Vidare kan uppgifterna komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse Kunden med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalsätt och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalsätt och betalningsprocesser kan inkludera behandling där Kundens personuppgifter, bl.a. Kundens personnummer, överförs till andra bolag inom Ongoals samarbetsnät inklusive tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan även komma att samköras med uppgifter från andra register (t.ex. kreditupplysningsregister), myndigheter, rättighetshavare eller SOS Alarm. Kundens personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av, eller på grund av krav från, betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte såsom exempelvis Klarna. Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att Kundens personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Ongoals samarbetsnät (såsom exempelvis Shopify, BBAB Media, nShift, Bring, DHL och UPS) inklusive tredjepartsleverantörer i tidigare angivna syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller Ongoals samarbetsnät inklusive tredjepartsleverantörer för exempelvis tryck och distribution samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Ongoal iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker Kunden till att Kundens personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EES.

Om hela eller delar av Ongoals verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan Kundens personuppgifter lämnas ut till Ongoals rådgivare, eventuella köpare och köparens rådgivare samt lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. 

4. Hur skyddas kundens personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter Ongoal behandlar i säkert förvar har Ongoal vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Ongoal har implementerat säkerhetsrutiner samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Kundens personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har Ongoal vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att Ongoals anställda identifieras för åtkomst.  

Ongoal använder sig även av bl.a. SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Kunden behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av Kundens betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

5. Hur länge sparas Kundens personuppgifter?

Om Kunden har samtyckt till att vara registrerad Kund hos Ongoal sparas Kundens uppgifter tills Kunden avregistrerar sig eller under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Kunden kan när som helst avregistrera sig som Kund. Om Kunden inte registrerar sig som Kund sparas Kundens uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Ongoals eller Ongoals Samarbetsparters åtaganden gentemot Kunden (exempelvis för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden). Kundens uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande dataskyddsförordning.    

6. Uppdatering och korrigering av Kundens personuppgifter

Ongoal vill säkerställa att Kundens personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter Kunden har lämnat till Ongoal förändras (t.ex. avseende e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om Kunden vill säga upp sitt användarkonto) uppmanas Kunden att höra av sig till Ongoals kundtjänst och lämna vederbörliga uppgifter. Kunden har rätt till dataportalitet (det vill säga att få ut sin utlämnade data i ett visst format som Kunden sedan kan överföra till annan personuppgiftsansvarig) samt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, begränsas/blockeras eller raderas. Likaså har Kunden rätt till att kostnadsfritt få registerutdrag från Ongoal en gång om året, för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om Kunden, under förutsättning att Kunden tydligt anger vilken information som efterfrågas och att Kunden kan identifiera sig på ett säkert sätt.

Kundens personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om Kunden motsätter sig sådan behandling. Kunden har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen (t.ex. den som rör direkt marknadsföring). Därtill behandlar Ongoal personuppgifter på andra grunder än samtycke, varför Ongoal kommer att fortsätta med viss behandling även efter det att samtycket återkallats.

Ongoal är skyldiga att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Personuppgiftspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

7. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Personuppgiftspolicy gäller enbart Webbplatsen. När Kunden länkas till annan webbplats bör Kunden läsa den personuppgiftspolicy som gäller för sidan i fråga. Notera att Ongoal inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

8. Cookies

När besökare navigerar sig in på Ongoals Webbplats placerar Ongoal cookies på besökarens dator, mobil eller dylik enhet (”Enhet”) av olika skäl. En cookie är en liten textbaserad fil (ofta mindre än 1 kB) som laddas ned och lagras på besökarens Enhet och som innehåller information om besökarens navigering på Webbplatsen. Cookies kan exempelvis användas för att hålla reda på vilka sidor besökaren varit inne på på Webbplatsen, spara de uppgifter som besökaren har lämnat eller komma ihåg besökarens inställningar.

Ongoal använder cookies för att ge besökaren tillgång till alla funktioner på Webbplatsen, anpassa besökarens användarupplevelse, utföra analyser och förbättra Ongoals tjänsteutbud.

Varje cookie har en utgivare, som visar vem den tillhör. Förstapartscookies placeras på Webbplatsen av Ongoal medan tredjepartscookies placeras på Webbplatsen av någon annan organisation, men med Ongoals tillstånd.

Cookies kan sparas i besökarens webbläsare eller på besökarens Enhet under olika lång tid. Tillfälliga cookies sparas på besökarens Enhet tills besökaren stänger webbläsaren. Permanenta cookies har ett utgångsdatum, och när detta datum har passerat raderas cookien när besökaren återvänder till den webbplats som skapade den.

Genom att använda Ongoals Webbplats och/eller genom att godkänna Ongoals Villkor och Personuppgiftspolicy samtycker besökaren till behandlingen av cookies enligt vad som tidigare angivits samt att Ongoal delar denna information med tredje part. I vissa fall kan detta innebära att besökarens uppgifter behandlas utanför EU/EES. Om besökarens inte accepterar att cookies används kan besökaren stänga av cookies i sin webbläsares säkerhetsinställningar. Besökaren kan även ställa in webbläsaren så att besökaren får en fråga varje gång Ongoals Webbplats försöker placera en cookie på besökarens Enhet. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Notera emellertid att om besökaren väljer att inte acceptera cookies kommer besökaren inte kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.   

                    ___________________ 

Ovan Personuppgiftspolicy har fastställts den 10 juli 2024